Nye hovedbilder3

Mange kjenner ikke godt de lovene, reglene og fordelene som gjelder bedriften til daglig. Her får du den viktigste informasjonen du bør kjenne til. Ta kontakt hvis du har spørsmål.

Oppbevaringsregler du bør kjenne til

Dette bør du sjekke:

  • Oppfyller din løsning oppbevaringskravene? 
    Vær bl.a. klar over bokføringsloven og aksjeloven har omfattende særregler.
  • Hvor gode er dine lagringsmetoder og hvor enkelt er det å søke etter viktige dokumenter?
    Bruker du i dag mye tid på å søke etter dokumenter?

Gode systemer og metoder gir trygghet.

Har du spørsmål?

 

Gjør styrearbeid og generalforsamlingsmøter grundig

Vær særlig oppmerksom på at utbytte og lån blir korrekt behandlet
Passe på at egenkapitalen er forsvarlig og likviditeten ikke er truet.

Her har vi trukket frem noen områder vi ser blir behandlet feil.
Det er selvfølgelig mange andre som også er viktig for styret og generalforsamlingen.

Vær nøye med styreansvaret. Det er lett å trå feil med uante konsekvenser for bedrift, daglig leder, eiere og styrerepresentanter

Har du spørsmål?

 

Fordeler med enkeltpersonforetak som selskapsform

For mange er det naturlig å starte næringsvirksomhet med enkeltpersonforetak (ENK). 
Det kan du gebyrfritt registrere i Enhetsregisteret. Du kan også registrere ENK i Foretaksregisteret, men det er gebyrbelagt. 

Dette er de viktigste fordelene:
1. Registrering av ENK er forholdsvis enkelt og raskt å gjøre selv.
2. Reistrering i Foretaksregisteret gir deg tilgang til informasjon om andre virksomheter som du kan ha nytte av.
    Det kan også gi deg fordeler i form av lån, garantier og kreditt. Dessuten gir det beskyttelse av foretaksnavnet.
3. Slipper kapital ved registrering, men drift og utvikling krever tilgang til kapital
4. Ingen arbeidsgiveravgift (gjelder eier + ektefelle)
5. Mulig å fordele av overskudd mellom ektefeller uten å betale arbeidsgiveravgift og feriepenger
6. Enklere regnskap og årsoppgjør

Har du spørsmål?

 

Fordeler med aksjeselskapet som selskapsform

Mange starter med å etablerer et enkeltpersonforetak (ENK). Med økt vekst og omsetning øker risikoen for eier.

Dette er de viktigste fordelene med aksjeselskap:
1. Mange tenker ikke på at aksjekapitalen kan brukes til drift og innkjøp
2. Arbeidsgiveravgiften finansierer sykepenger og dagpenger
3. Som eier slipper du å miste private eiendeler hvis selskapet går dårlig
4. Enklere og mer fordelaktig ved salg eller avvikling 
5. Fordeler ved arv og generasjonskifte: Overføring av aksjer, skatt og avgift, m.m.

Har du spørsmål?

 

Holdingselskap gir skattefordeler

Et holdingselskap eier aksjer i ett eller flere selskaper. Det gir følgende fordeler:

1. Skattefordeler 
2. Risiko begrensning 
3. Enklere ved salg av foretak
4. En sparebøsse  som er "skattefri"
5. Det gir anledning til overføring av penger, driftsmidler
    eller andre aktiva vederlagsfritt til andre selskaper i konsernet. (konsernbidrag)
6. Med et aksjeselskap kan du lage en spesiell holdingsstruktur som gir store skattefordeler

Det er imidlertidig noen forutsetninger i de ovennevte punktene som du bør vite om. 

Har du spørsmål?

 

Gå ikke glipp av skattefri omdannelse

Hvis du skal endre selskapsform til aksjeselskap bør du være klar over fordelene du kan ha ved skattefri omdannelse.
Det betyr at du kan overføre selskapets eiendeler til de skattemessige verdiene. Da slipper du å bruke de virkelige verdiene. For deg kan det bety store skattemessige fordeler.

Har du spørsmål?

 

Det er mye å passe på med ansatte

Det gjelder for eksempel krav om skriftlige arbeidsavtaler og vurdering av om gaver er skattepliktige. 
I tillegg har vi krevende regler for oppfølging av sykemeldte og hva som gjelder ved permitteringer og oppsigelser.
Alt i alt har vi så mange bestemmelser for ansatte at det er vanskelig å holde oversikten.

Har du spørsmål? 

Unngå skattetrøbbel ved utenlandsopphold

Skatt utland er et meget komplisert område. Etter skatteloven og etter skatteavtalen(e) må bl.a. følgende vurderes:
1. Du må avklare hvor du skattemessig sett er bosatt 
2. Du må vite om det er inngått skatteavtale med utland 
3. Du må vite hvordan lønn og formue skal behandles
4. Du må ha kjennskap til dine rettigheter og vite hva du skal gjøre ved dobbeltbeskatning
5. Du må vite hvor pliktig lønnrapportering skal skje

Ved opphold i utlandet er det flere kompliserte forhold som må vurderes for person og bedrift.
Vær klar over at det kan være store forskjeller på rettigheter i Norge og utlandet. Dèt er viktig å få avklart før oppholdet starter.

Har du spørsmål? 

Kan du unnlate å utarbeide konsernregnskap?

Et morselskap og ett eller flere datterselskaper utgjør et konsern.
Virksomheter som kommer inn under regnskapslovens definisjon av små foretak kan som hovedregel unnlate å utarbeide konsernregnskap

Denne kategorien omfatter regnskapspliktige foretak som ikke anses som store, og som to år på rad oppfyller minst to av disse tre kravene:

  • Salgsinntekter er mindre enn 70 millioner kroner.
  • Balansesum (summen av eiendelene i balansen) er mindre enn 35 millioner kroner.
  • Færre enn 50 ansatte målt i gjennomsnittlig antall årsverk i regnskapsåret.

Har du spørsmål?

 

Slik oppnår du en god pris ved salg av bedrift 

Det viktigste du må gjøre for å få en god pris er å fastslå hvilke verdier som ligger i bedriften. Vær klar over at verdibegrepet er svært omfattende. Det dekker alt det som kan takseres og settes en prislapp på. Men i tillegg kan det finnes skjulte verdier. Vi må finne alt det som påvirker fremtidig verdi i et definert marked. Valg av verdsettelsesmetode blir helt avgjørende for resultatet. Husk at det er svært viktig å gi nøyaktig informasjon om alt det som kan påvirke utfallet av verdivurderingen.

Kan du øke verdien ytterligere?
Mange overser gevinsten av enkle kostnadseffektive tiltak. Se om du med enkle grep kan forbedre noen produkter og tjenester.  Kanskje er noe direkte ulønnsomt. Ofte ser vi at 20 % av produktene står for 80 % av omsetningen. 
Sjekk også om du kan få bedre leverandøravtaler.
Vi har flere eksempler på at bedrifter som har gjør noen slike enkle forbedringer, har økt verdien ytterligere

Du bør heller ikke overse betydningen av å lage en god salgspresentasjon, og en avtale som tåler grundig kontroll slik at salgssummen ikke blir påvirket i ettertid.

Har du spørsmål?

Slik rigger du bedriften for å øke salgutbyttet

Det kan gjøres såkalte strukturendringer før salget, som kan forbedre det utbyttet du sitter igjen med etter salget.
Her ligger det potensielt store verdier. 
Den beste muligheten du har er å lage en konsernmodell. Da har du mulighet for å komme inn under fritaksmodellen som gir store skattemessige besparelser. Disse fordelene kan vi redegjøre grundigere for. 

Har du spørsmål?

Kan en stole på bedriften din?

Hvis du opptrer ryddig skaper du store fordeler for din bedrift. Det betyr at du alltid har likvide midler til å betale det du skylder. Det blir på mange måter bedriftens vandelsattest, som lagres hos offentlige myndigheter og kredittopplysningsforetak. Bedriftens økonomisk vandel kan åpne gode muligheter for bedriften når det gjelder finansiering, leverandørkreditt, deltakelse i anbudskonkurranser, søknad om skjenkebevilgning m.v.
Sørg derfor for at du har god likviditetstyring. Vær klar over at vi i aksjeloven har krav om forsvarlig egenkapital og likviditetet.

Har du spørsmål?

Mangler du innsikt i ulike finansieringsløsninger?

Mange løper til banken og tror at den vil hjelpe dem med alt. Men banken er mest opptatt av innsalg av sine finansielle tjenester og sikkerhet. Du kan ikke forvente å få de finansielle løsningene som gavner bedriften mest.

F.eks finnes det gunstige investorløsninger og det er mulig å kombinering lån, leasing og Skattefunn. Vær klar over at det finnes factoringsmuligheter som krever nærmere forklaring. Det vil dessuten være mulig å få bedre betingelser dersom en kan legge frem en profesjonell vurdering av selskapet, og prøve den for ulike finansinstitusjoner.

Har du spørsmål?

Unngå avtaler du bittert vil angre på

Mange setter seg ikke godt nok inn i avtalebetingelsene, og oppdager for sent at de har inngått bindinger som er irreversible. Det kan koste deg ganske dyrt. Vi ser stadig eksempler på at avtaler inngås uten grundige forhandlinger i forkant, og nøye gjennomgang av ordlyden for å unngå misforståelser. Typiske eksempler er leiekontrakter, låneavtaler og kjøp og salg av bedrifter.

Du må dessuten følge med på avtalen løpende slik at du kan benytte deg av mulige reklamasjoner, og passe på tidspunkter for fornyelse og oppsigelse av avtalen. 

Vær også klar over at noen avtaler må følge visse regler

Har du spørsmål?

Slik unngår du å bli straffet med høye gebyrer

Alt for mange næringsdrivende mottar straffegebyrer fordi de ikke leverer lovpålagte oppgaver i tide. De fleste bedrifter er pålagt å føre regnskap og bl.a. levere følgende oppgaver:

1. A-melding
2. Mva oppgave
3. Pliktig regnskapsrapportering
4. Ligningsdokumenter 
5. Årsoppgjør

Her kan du få ubehagelige straffebyrer om du oppgir uriktige opplysninger eller ikke følger fristene. Mange kjenner ikke til størrelsen på forsinkelsesgebyrene og det solidariske ansvaret man har dersom det ikke er sendt komplett årsregnskap til Regnskapsregisteret før fristen. Dette gebyret kan komme opp i kr. 60.944,-. 

Har du spørsmål?

Trenger jeg prosjektregnskap?

Føring av prosjektregnskap er ikke nødvendigvis noe du velger selv, men noe du kan være pålagt å føre. Et prosjektregnskap skal vise alle inntekter og kostnader for et oppdrag eller prosjekt. Det gir skattemyndighetene et grunnlag for kontroll. Dessuten gir det grunnlag for utbetaling av Skattefunnmidler.

I tillegg kan du selv velge å opprette et prosjektregnskap for å gi deg selv et bedre styringsverktøy. Fordelen er at du da lettere ser hva du tjener og taper penger på.

Har du spørsmål?

Skatt og avgift er kompliserte lovområder

Mange kjenner ikke godt nok til disse lovområdene som alle næringsdrivende må forholde seg til. Det kan du tape penger på. Det kan også medføre unødvendige og sterkt belastende administrative byrder og bøter dersom bedriften ikke gjør riktige tilpasninger.

F.eks er Bygg et viktig område for merverdiavgift.  Her kan du tape store penger og svekke finansieringsmulighetene hvis du ikke gjør det riktig. 

Har du spørsmål?

 

Hvor smart er det for deg å velge regnskapspliktens minimumsregler?

Er du kun bokføringspliktig bør du vurdere om du taper på å velge bort årsregnskapet. Årsregnskapet er et godt dokument å ta med når bedriften skal søke om lån eller leasing.

Valg av avskrivningsprinsipp er viktig for å synliggjøre resultatet i bedriften. Det kan gi deg større fordeler med ved finansiering og leverandøravtaler fordi det viser tydligere de virkelige kostnadene i selskapet. 

Alt i alt bør du være klar over hvilke fordeler eller ulemper det gir ved å bruke enklest mulig regnskapsløsning.

Har du spørsmål?

Har jeg bokføringsplikt - regnskapsplikt - revisjonsplikt?

Bokføringsplikt betyr at du må føre løpende oversikt over inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld.
Regnskapsplikt betyr at du er bokføringspliktig og må levere et fullstendig årsoppgjør.
Revisjonsplikt betyr at ekstern revisor må godkjenne årsregnskapet

De aller fleste selskapene er bokføringspliktige, men det finnes noen få fritak for personlige næringsdrivende.
Det er organisasjonsformen og størrelsen på virksomheten som avgjør om den er regnskapspliktig. Alle aksjeselskaper er for eksempel regnskapspliktige. Små enkeltpersonforetak har normalt ikke regnskapsplikt
De fleste små selskaper har ikke revisjonsplikt, men vær klar over selskapet ditt kan vokse inn i revisjonsplikten. Det blir vurdert ut fra omsetningen, antall ansatte eller balansesummen.

Har du spørsmål?
 

Behandler du personopplysningene riktig etter loven?

Etter en felles europeisk standard (GDPR) må du som næringsdrivende følge visse regler for behandling av personopplysninger. Det dreier som om kunder, leverandører og ansatte. Alle har krav på at personlige opplysninger blir brukt korrekt etter regelverket. Det betyr at det i hvert enkelt tilfelle må innhentes samtykke til bruk av personopplysninger til bestemte formål.
Tenk på om personopplysninger for ansatte behandles forsvarlig når det gjelder f.eks timelister, lønningslister, lønnsslipper, reiseregninger, sykemeldinger mm. Det er mye personopplysninger som flyter rundt i papirformat, i PC'er og lagret og delt på forskjellige steder. I verste fall kan du bli bøtelagt.

Har du spørsmål?

Lønnsområde er kanskje mer omfattende enn du tror

Det har kommet nye lovregler til lønnsområdet de senere årene. Det gjelder:

1. Mer detaljert A-melding
2. Arbeidsreiser som en del av arbeidstiden
3. Reise og diett og eventuell beskatning av dette
4. Goder du har i arbeidet som det eventuelt skal trekkes skatt av
5. Skattetrekk for utenlandske statsborgere

Har du spørsmål?

Feilansettelser kan koste deg dyrt

Finner du for sent ut at du ikke burde ansatt en person, kan det det bli vanskelig å endre på det p.g.a. stillingsvernet. Det kan f.eks være at vedkommende ikke passer inn, blir for dyr, ikke behersker oppgavene eller misligholder arbeidsbetingelsene. Ofte må en gå flere runder og iverksette flere tiltak før en kan få avklart om arbeidsforholdet kan fortsette eller må avsluttes. Det kan bli kostbart. Men du kan gjøre visse ting for å forebygge dette. Grundighet er stikkordet.

Har du spørsmål?

 

"Tryll" bort skatten

I et konsern kan du flytte et overskudd i en bedrift til en annen bedrift med underskudd. På den måten fjerne du skatten fra den bedriften som har gode inntekter. Det er imidlertidig noen forutsetninger som du bør vite om.

Har du spørsmål?

 

Er det enkelt å føre regnskapet selv?

Mange starter med å føre selv men oppdager etterhvert at det blir komplisert. 3 av 4 bedrifter har derfor valgt å få hjelp av ekstern regnskapsfører. Det skyldes at regnskapsføring for din bedrift kan handle om mer enn føring av kostnader og inntekter. Det kan f.eks være lønnsområdet, utfordringer på skatt og avgift, og kjennskap til det omfattende regelverket for regnskapsføring

La meg ta noen eksempler. Noen bedrifter selger varer og tjenester med direkte oppgjør. Da må disse transaksjonene registreres i et godkjent kassasystem. Mange bedrifter har behov for å sende faktura til sine kunder. Da er fakturaen et bilag til regnskapet. De bedriftene som har ansatte må innom lønnsområdet (Nav/sykefravær, reiser og utlegg, ferie og fravær, timeregistrering) før dette kan registreres i regnskapet.

Husk at det er din regnskapsføring som danner grunnlaget for ditt styringsverktøy og for skattemeldingen og årsregnskapet. Det må være nøyaktig.

Har du spørsmål?

 

Hva skjer med en bedrift som ikke er "grønn" nok?

Du kommer til å merke store fordeler av å gjøre bedriften så grønn som mulig. Myndigheter har satt høye mål for utslippsreduksjoner. Det vil du merke et økende press på i form av endringer i lover og regler, etterspørsel fra kunder og betingelser som banker og investorer vil stille. Det vil derfor være en stor fordel å være i forkant av utviklingen.

Still deg dette spørsmålet: Hva er på gang og hvordan vil det berøre markedet og min bedrift?
Vi ser allerede at kunder foretrekker å handle med bedrifter som viser samfunnsansvar og tar det grønne skiftet på alvor. Du kan oppleve at banker avviser lånesøknaden, eller gir deg mye dårligere betingelser. Du vil også oppleve at investorer som tenker langsiktig ser et et stor potensial med din bedrift eller ser at du ikke vil klare å ta bedriten gjennom det grønne skiftet. Hvordan tror du dette blir om 4-5 år? Har du en fremtidsrettet forretningsplan? 
Det kommer til å gå fort.

Har du spørsmål?

Den teknologien som løser flest problemer og gir best resultat

De fleste bedrifter skaffer seg ny teknologi uten en foregående strategisk analyse av hva de faktisk kan dra fordeler av.
Det kan medføre at en bedrift bruker mer tid og ressurser enn nødvendig på å fremstille et produkt eller en tjeneste.

Hvilke forbedringsmuligheter har du? Prøv å gi svar på følgende spørsmål:
1. Hvor kan du redusere tidsbruk?
2. Hvor kan du redusere vareforbruket?
3. Hvordan kan heve kundeopplevelsen?
4. Hva kan gjøre dine produkter og tjenester billigere?
5. Hvordan kan du gjøre din bedrift mer lønnsom og styrke konkurranseevnen?

Svarene på disse spørsmålene dreier seg egentlig om hvilke teknologiske løsninger du velger. Det handler om å ha en gjennomtenkt strategi. Mangler du den kan valgene bli dyre i lengden.


Har du spørsmål?
 

Uten mål er det tilfeldighetene som styrer bedriften

Ingen liker å kjenne at de mister grepet men det gjør du når du ikke har satt deg mål. For å gjennvinne styringen må du bestemme deg for hvordan du skal være attraktiv for kunder i årene som kommer. Da har du i realiteten satt deg mål. Neste steg er å nedfelle målene i en stategi. Strategien viser hvordan du vil oppå målene. Da har du satt deg i førersetet igjen, og du er blitt intressant for banker, investorer og ressurspersoner du trenger. 
Det er på den måten du skaper suksess.


Har du spørsmål?

Å utsette nedleggelse av bedrift kan bli dyrt 

Ikke sjelden ser vi bedrifter som blir for sent nedlagt. Da kan en nedleggelse koste mer enn du tror. Det er ikke selve nedleggelsen og arbeide med den, som trenger å koste mer. Men inntil du melder fra om sletting vil myndighetene legge til grunn at du har en virksomhet å rapportere om, og du må fortsatt levere lovpålagte skjemaer. Om det da har gått måneder eller år uten at det lovpålagte arbeidet er utført, må dette først på plass, og mest sannsynlig har det også påløpt gebyrer og avgifter. Derfor kan det fort bli dyrt dersom en velger å utsette nedleggelsen.

Har du spørsmål?

Gjør sydenboligen til et skattefri frynsegode 

En sydenbolig som selskapet eier eller leier kan tilbys skattefritt til ansatte, på samme vilkår som en bedriftshytte. Selskapet oppnår skattemessig fradrag for kostnaden, ingen beregning av arbeidsgiveravgift, ingen feriepengeberegning og den ansatte slipper å beskatte av fordelen. Betingelsene og fordelene kan vi redegjøre for.

Har du spørsmål?

Hvordan sikre deg et vellykket kjøp av bedrift  

Skal du gjøre et vellykket oppkjøp er det mange viktige punkter å tenke på. Vi vil fremheve noen:
1. God skriftlig dokumentasjon
2. En grundig avtale
3. Selskapsgjennomgang (due dilligence). 

Hvorfor en selskapsgjennomgang viktig før oppgjøret? Selskapsgjennomgangen skal kontrollere at de verdiene av det du har kjøpt er tilstede. Når en kjøper aksjene i et selskap overtas bedriften med ansatte, gjeld, garantier, regnskap og skattemessige forhold, kunder, garantiforpliktelser, eiendeler m.v. Dessverre er det ikke sjelden at det avdekkes avvik mellom det som er lovet og det som virkelig er til stede i bedriften. Da er det viktig å forhandle om dette før oppgjøret gjennomføres.
Vær klar over at en selskapsgjennomgang er mer omfattende enn det som er beskrevet her.

Har du spørsmål?

Det lønner seg å vurdere bilordningen 

Det er mange forhold som påvirker lønnsomheten i bilfordningen. Her trekker jeg frem 4 faktorer. Skatt og avgiftsregler, biltype, listepris og finansieringsløsning. Skatt påvirkes av biltype, listepris og selskapsform. Feks blir fordelsbeskatningen lavere for elbil. Skattemyndighetene ligger listeprisen til grunn for fordelsbeskatning - ikke det du har betalt. Ved valg av finansieringsløsning må du vurdere om du vil binde opp kapital eller å ha løpende månedlige utgifter (leasing)
Det er et veldig uoversiktlig område når det gjelder regler, støtteordninger og beregning av totale kostnader. Det er derfor lurt å innhente ekspertråd. 

Har du spørsmål?

"Jeg oppdaget for sent at jeg trengte det" 

Som småbedriftseier har jeg i mange år vært opptatt av å holde kostnadene til regnskapsføring på et minimumsnivå. Bruk av regnskapsfører skulle koste så lite som mulig og dekke kun det lovpålagte. Etterhvert ble driften uoversiktlig og jeg begynte å miste styringen på økonomien. Jeg trengte hjelp til å rydde opp. Fikk kontakt med noen som var gode på regnskapsføring og økonomisk rådgivning.

Har du spørsmål?

 

Slik unngår du å betale overpris for eierandeler i en bedrift

Du blir tilbudt aksjer i en bedrift, men før du signerer kjøpet bør du vurdere hva du mener aksjen er verdt.

Disse forholdene må du vurdere: 
1. Hvordan har de kommet til verdifastsettelsen av bedriften?
2. Hvilken eierandel bør du ha?
3. Virker forretningsmodellen realistisk?
4. Betaler selskapet utbytte?
5. Hvor høy er risikoen og avkastningen på din investering?
6. Vurder om aksjen har lav, middels eller høy omsettelighet.

Hva er du usikker på?

Sørg for å skille bedriftsøkonomien og din privatøkonomi

Det kan straffe seg å ikke ha et klart skille.

Dette bør du sørge for å holde klart fra hverandre:
1. Bankkonti
2. Lån
3. Garantier og pantesikkehet
4. Bilag
5. Lønn/privatuttak
6. Eiendeler
7. Lokaler 

Låner du penger til aksjeselskapet? Da bør du heller vurdere å øke aksjekapitalen.

Har du spørsmål?

Å slurve med skattemeldingen kan være en stor tabbe

De fleste er pliktig til å levere skattemelding, men nå er det blitt så enkelt at en kan glemme at ansvaret for skattemeldingen hviler på den enkelte skatteyter. Det er mange vanlige og kjente inntekter og fradrag som trenger en gjennomgang og kontroll, men det er også andre saker som bør få en behandling

1. Aksjesparekonto
2. Sparing BSU
3. Pensjon (IPS)
4. Pensjon selvstendig næringsdrivende
5. Forskudd arv
6. Investeringer i oppstartbedrifter
7. Utleie
8. Pengegaver 

Har du spørsmål?

 

Bør du tenke på arv og generasjonskifte nå?

I dag er det ingen arveavgift, den ble fjernet fra og med 2014. Nå er det skapt politiske utsikkerhet om arveavgiften.
Dersom arv er nært forestående, bør du benytte deg av dagens lovverk. Det er gunstig.

Ved generasjonskifte er det et stort spillerom for fordeling av verdier. 

Har du spørsmål?

Daglig leders plikter og rettigheter

Du må særlig være klar over de pliktene daglig leder har og de bestemmelsene som gjelder daglig leder i arbeidsmiljøloven.

Etter aksjeloven kan daglig leders arbeidsoppgaver deles inn i 4 hovedområder:
1. Daglig drift  
2. Strategi 
3.Organisering og organisasjonsutvikling
4. Tilrettelegge for styrearbeid, styrerapportering og delta på styremøter

Det har daglig leder plikt til å sørge for. Arbeidsmiljølovens bestemmelser gir daglig leder et svakere stillingsvern enn for de fleste ansatte.
Det betyr at dersom daglig leder svikter sine plikter etter aksjeloven, kan det gi grunnlag for oppsigelse.
En stilligsinstruks som utdyper disse pliktene etter aksjeloven vil være til god hjelp for daglig leder og styreleder, og samarbeidet mellom disse. Det vil kunne forebygge større problemer.

Har du spørsmål?

Du bør fortløpende vurdere din styreplass

Det er alltid hyggelig å bli spurt om å bli styremedlem, men det er mange grunner for å vurdere på forhånd om du skal takke ja eller nei til en styreplass. Det samme gjelder en fortløpende vurdering om du skal bli. 

1. Har jeg tid
2. Hva vil mitt verdibidrag være
3. Tro på forretningsmodellen
4. Styresammensetning
5. Nåsituasjonen på utfordringer
6. Kapital
7. Personlig erstatningsansvar
8. Risiko, herunder den finansielle risikoen i et styre
9. Tiltak som vil redusere risikoen

Et styremedlem kan oppleve å bli gjort personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, bank/finans, aksjeeierne m.v., dersom selskapet opptrer forsettelig eller uaktsomt.

Det kom endringer i aksjeloven i 2019 og 2020. I 2019 kom det en lovendring i aksjeloven som gjelder selskaper uten daglig leder.
Fra og med 01.01.2019 har da hele styret ansvaret for den daglige ledelsen i selskapet.
Om du føler at styreplassen av ulike årsaker var krevende tidligere, blir det ikke mindre av denne lovendringen om selskapet ikke har daglig leder. Det samme gjelder risikoen. 

Har du spørsmål?

 

Å slurve med skattemeldingen kan være en stor tabbe

De fleste er pliktig til å levere skattemelding, men nå har det blitt så enkelt å levere skattemelding at en kan glemme at ansvaret for skattemeldingen og skatteplanleggingen hviler på den enkelte skatteyter. Det er mange vanlige og kjente inntekter og fradrag som trenger en gjennomgang og kontroll, men det er også andre saker som bør få en behandling

1. Aksjesparekonto
2. Sparing BSU
3. Pensjon (IPS)
4. Forskudd arv
5. Investeringer i oppstartbedrifter
6. Utleie
7. Pengegaver

Har du spørsmål? 

Bør du tenke på arv og generasjonsskifte nå?

I dag er det ingen arveavgift, den ble fjernet fra og med 2014. Politiske uttalelser i dag skaper usikkerhet om arveavgiften.
Dersom arv er nært forestående, bør du benytte deg av dagens lovverk. Det er gunstig.
  
Ved generasjonsskifte er det et stort spillerom for fordeling av verdier.

Har du spørsmål?

Ønsker du å gjøre noe godt for barn eller barnebarn?

Jobb til barn eller barnebarn har en høy verdi. De for et godt innblikk i hvordan arbeidslivet fungerer og begynner å forstå hva som kommer til å møte dem. I tillegg har det en god øknomisk verdi fordi de betaler ingen eller lite skatt, og kan starte opptjening av pensjonsrettigheter.
En annen postitiv effekt av å tjene sine egne penger er at et ungt menneske tidlig lærer seg verdien av å spare.

Har du spørsmål?

 

Viktig å tenke på ved kjøp aksjer i et eiendomsselskap

Oppgitt salgsverdi er ikke nødvendigvis det du skal betale for eiendommen. Det du skal betale påvirkes av de regnskapsmessige og skattemessige verdiene. Disse utregningene er viktige for at du skal unngå å betale en eventuell overpris for eiendommen.

Har du spørsmål?

 

Hvor langt rekker kr. 30.000,- i AS kapital?

Ta en vurdering av om minimumskapitalen er tilstrekkelig når du etablerer et aksjeselskap. Mange trenger enkle arbeidsverktøy som PC, printer, mobil og programvare. I tillegg vil det påløpe kostnader for bistand til selskapsetablering, leieutgifter, varelager m.m. Det kan medføre at egenkapitalen er mer enn spist opp allerede i startfasen.  

Har du spørsmål?

 

Er gjeldsbelastningen blitt for stor?

Gjeldsproblemer påvirker produktiviteten og hemmer verdiskapning for alt dreier seg om økonomisk overlevelse. Få raskt oversikt over situasjonen ved å gjennomgå disse punktene.

1. Lag en oppstillingen over dagens inntekter, utgifter, gjeld og eiendeler.
2. Vis hvordan denne oppstilling vil endres de neste 3 årene.
3. Hva har særlig påvirket denne gjeldsbelastningen?
4. Hvor stor er markedsverdiene på eiendelene i forhold til gjelden?
5. Hvilke løsninger ser du?
6. Prioriter de viktigste tiltakene og vurder eksperthjelp.

Har du spørsmål?

 

Har du kontantsalg?
Dette bør du være klar over

Selger du varer eller tjenester hvor kunden gjør opp umiddelbart ved bruk av kontanter, betalingskort eller betalingsløsninger på mobil, må du rette deg etter de nye kravene.
Fra 1 januar 2019 skal bokføringspliktige registrere og dokumentere kontantsalg ved bruk av godkjent kassasystem (produkterklært kassasystem).

Det finnes:
1. Unntak fra kravet om kassasystem for noen
2. Egne regler for noen bransjer

Har du spørsmål?

 

God regnskapsskikk gir en bonus

Du har mye å tjene på å drive firmaet etter god regnskapsskikk.
Sjekk det nærmere med din regnskapsfører. Hvis alt er i orden kan du oppleve følgende gevinster:

1. Slippe tidkrevende opprydding og brannslukning
2. Ikke komme i brudd med lover og regler som kan føre til gebyrer/straff
3. Unngå en negativ revisjonsberetning 
4. Unngå tidsklemme og et teknisk årsoppgjør
5. Redusere utgiftene til revisor

Har du spørsmål?

 

De fleste trenger mer enn krisepakker

Næringslivet blør og regjeringen og stortinget arbeider og behandler forslag ad. krisehjelp.
Det er behov for å være "på ballen" hele tiden og finne de gode løsninger på problemene med eller uten hjelp fra myndighetene. Å holde seg oppdatert på hvilke tiltak som er foreslått, innvilget og hva det betyr for den enkelte bedrift er viktig.

Vi nevner endringer vedr.:
1. Permittering
2. Lån/garantier
3. Sykepenger
4. Nedsatt arbeidsgiveravgift med 4 %
5. Omsorgspenger
6. Utsatt betaling av MVA og forskuddsskatt
7. Kompensasjon næringsdrivende

Ta kontakt om du har spørsmål og/eller trenger rådgivning. Vi kan bistå med kriserådgivning.

Har du spørsmål?