pyramide 

Har du en latent skattebombe?

Uttak og innskudd av verdier i et selskap kan fremstilles ufullstendig eller feil og kan medføre
betydelige skattemessige endringer. Feks kan et lån bli omgjort til utbytte og innebære en skattebombe.
Mange bedrifter opplever at Skatteetaten gjør endringer som medfører tilleggsskatt i tillegg til ordinær skatt.
For grove tilfeller har Skatteetaten mulighet til å gi skjerpet tilleggsskatt i tillegg til den ordinære satsen.
Ta kontakt, dette kan vi.

Har du spørsmål?

Har du god nok finansiering?

De fleste bedrifter har behov for kapital og dermed innhente kapital.
Samtidig er det mange som ikke godt nok avklarer finansieringsgrunnlaget dvs
det som skal hjelpe bedriften til å innfri kapitalbehovet. 
Da må du gi en god presentasjon av selskapet, et kvalitetsikret regnskap, selskapsavtalene,
den sikkerheten du gir og selskapets verdier

Har du spørsmål?

 
Mange oppstartsbedrifter må avvikle, det kunne i flere tilfeller vært unngått 

Mange av de som må avvikle har ikke fått på plass et godt nok økonomisk/administrativt grunnlag
og en gjennomarbeidet forretningsplan for sunn og sikker drift
Det økonomiske/administrativegrunnlaget skal sikre at du styrer etter gjeldende lover og regler.
Forretningsplanen skal sikre god gjennomføringskraft i forhold til marked og kunder.
Her er det viktig å få på plass profesjonell bistand allerede i oppstartfasen. 
Har du en dyktig fagperson du kan spille ball med, blir det enklere og tryggere å drive bedrift.
Ta kontakt for et uforpliktende møte.

Har du spørsmål?

Næringsdrivende eller arbeidstaker?

I enkelte tilfeller er personer usikre på om de er næringsdrivende eller arbeidstaker.
Her er det mange fallgruver.
Det dreier seg om å avklare avtaleforhold og resultatansvaret, forsikringer, skatt og avgift,
folketrygdloven og regnskap og forretningsførsel.

Har du spørsmål?

Etterlevelse innenfor lønnsområdet og lovpålagt personaloppfølging

Lønnsområdet er blitt krevende med bl.a. månedlig rapportering i form av en A-melding
til NAV, SSB og Skatteetaten om ansattes inntekt, arbeidsforhold og forskuddstrekk,
samt arbeidsgiveravgift og finansskatt for virksomheten.
Mye skal avklares i tillegg til lønn og skatt og det er lett å overse viktige forhold som
krav til skriftlig arbeidsavtale, personalrabatter/gaver og skattetrekkskonto.

Har du spørsmål?

Det er lett å trå feil i valg av systemer

Det er et konglomerat av systemer og det er lett å velge feil.
Mange går etter pris, men du skal se etter systemer som forenklerer din drift og reduserer tidsbruken
Det skal sikre at du har god styring og økonomisk kontroll. Det vil de fleste trenge hjelp til.

Har du spørsmål?

Årsoppgjør kan være et viktig verdidokument

Mange ledere kjenner ikke til fordelene med et godt og gjennomarbeidet årsoppgjør,
og ender opp med en teknisk utarbeidelse av dokumentene og skjemaene.
Det kan medføre at viktige verdier i bedriften ikke kommer tydelig nok frem.
Årsoppgjøret er bedriftens fingeravtrykk, noe som kan være forskjellen mellom Nei og Ja
i en låneforespørsel / leverandørkreditt / kapitalutvidelse. 
Årsoppgjøret er også sentralt når styret etter aksjeloven § 3-4 skal vurdere
om selskapet har forsvarlig egenkapital,
De fleste trenger bistand til en gjennomgang som gir et riktigere bilde av selskapets drift og verdier.

Har du spørsmål?

 

Er styret den ressursen bedriften og leder trenger?

En viktig oppgave for styret er å sørge for at bedriften er godt forberedt på endringer som skjer,
har en oppdatert forretningsplan og posisjonerer seg i tide. Men det kan også være behov for at
styret er samtalepartner for daglig leder i utvikling og forbedring av driften.
Dessverre ser vi at mange styrer ikke fyller rollen sin godt nok.
I slike tilfeller har vi vært et godt supplement for daglig leder og styret.
Det har bidratt til at bedriftene oppfyller de lovpålagte kravene, oppnår en mer lønnsom drift
og gjør smarte endringsvalg

Har du spørsmål?

"Skattefunn" kan bedre finansieringen

Gjennom SkatteFUNN kan små og mellomstore bedrifter (SMB) få 20 prosent av kostnadene
til utviklingsprosjekter som skattefradrag.
Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag av utviklingskostnader.
Vi hjelper med søknad om Skattefunn, prosjektregnskap og rapportering.

Har du spørsmål?

Vær godt forbredt på utspill fra Skatteetaten

Det kan være kontroller, boksettersyn og klagebehandling. 
Mange saker er krevende og trenger spesialkompetanse.
Den har vi.

Har du spørsmål?

Du kan minst doble bunnlinjen

Mange bedrifter er fornøyd med å sitte igjen med resultater på 5 - 10 % av omsetningen.
Her kan bedriftene gå glipp av store muligheter til å øke fortjenester og dermed bunnlinjen. 
Det mest opplagte man kan gjøre er å sørge for at manuelle rutiner blir automatisert.
Det gjelder for eksempel fakturering og betalinger. Kostnadsbesparelsen kan komme opp mot 80 %.  
Vi har eksempler på flere kunder som har oppnådd slike besparelser.

Har du spørsmål?

Styringsverktøy hjelper bedriften til å nå målene

Mange undervurderer betydningen av styringsverktøy. Det gjelder konkrete salgsmål,
grundige markedsvurderinger og budsjetter basert på slike vurderinger.
I tillegg trenger du perioderapporter som viser hva du har oppnådd og gir deg muligheter til
å korrigere kursen.
En slik systematisk måte å styre på gjennom året vil medføre at du lettere når
målene du har satt deg. I tillegg oppfylles aksjelovens krav til styringsverktøy.
Vi tilpasser styringsverktøyene til bedriftens behov. 

Har du spørsmål?

Velg riktig rådgiver

Mange bedriftseiere vet ikke nok om hvordan de kan forbedre lønnsomheten og
økonomien i bedriften.
Vi har spisskompetanse på lønnsomhetsforbedring.

Har du spørsmål?