tff konkurranse

Mange kjenner ikke godt de lovene, reglene og fordelene som gjelder privat personer. Her får du den viktigste informasjonen du bør kjenne til. Ta kontakt hvis du har spørsmål.

Fordeler med enkeltpersonforetak som selskapsform

For mange er det naturlig å starte næringsvirksomhet med enkeltpersonforetak (ENK). 
Det kan du gebyrfritt registrere i Enhetsregisteret. Du kan også registrere ENK i Foretaksregisteret, men det er gebyrbelagt. 

Dette er de viktigste fordelene:
1. Registrering av ENK er forholdsvis enkelt og raskt å gjøre selv.
2. Reistrering i Foretaksregisteret gir deg tilgang til informasjon om andre virksomheter som du kan ha nytte av.
    Det kan også gi deg fordeler i form av lån, garantier og kreditt. Dessuten gir det beskyttelse av foretaksnavnet.
3. Slipper kapital ved registrering, men drift og utvikling krever tilgang til kapital
4. Ingen arbeidsgiveravgift (gjelder eier + ektefelle)
5. Mulig å fordele av overskudd mellom ektefeller uten å betale arbeidsgiveravgift og feriepenger
6. Enklere regnskap og årsoppgjør

Har du spørsmål?

  

Fordeler med aksjeselskapet som selskapsform

Mange starter med å etablerer et enkeltpersonforetak (ENK). Med økt vekst og omsetning øker risikoen for eier.

Dette er de viktigste fordelene med aksjeselskap:
1. Mange tenker ikke på at aksjekapitalen kan brukes til drift og innkjøp
2. Arbeidsgiveravgiften finansierer sykepenger og dagpenger
3. Som eier slipper du å miste private eiendeler hvis selskapet går dålig
4. Enklere og mer fordelaktig ved salg eller avvikling 
5. Fordeler ved arv og generasjonskifte: Overføring av aksjer, skatt og avgift, m.m.

Har du spørsmål?

Holdingselskap gir skattefordeler

Et holdingselskap eier aksjer i ett eller flere selskaper. Det gir følgende fordeler:

1. Skattefordeler 
2. Risiko begrensning 
3. Enklere ved salg av foretak
4. En sparebøsse  som er "skattefri"
5. Det gir anledning til overføring av penger, driftsmidler
    eller andre aktiva vederlagsfritt til andre selskaper i konsernet. (konsernbidrag)
6. Med et aksjeselskap kan du lage en spesiell holdingsstruktur som gir store skattefordeler

Det er imidlertidig noen forutsetninger i de ovennevte punktene som du bør vite om. 

Har du spørsmål?

Gå ikke glipp av skattefri omdannelse

Hvis du skal endre selskapsform til aksjeselskap bør du være klar over fordelene du kan ha ved skattefri omdannelse.
Det betyr at du kan overføre selskapets eiendeler til de skattemessige verdiene. Da slipper du å bruke de virkelige verdiene. For deg kan det bety store skattemessige fordeler.

Har du spørsmål?

 

Ikke bli lurt til å betale overpris for aksjer

Selgers tilbyr deg aksjer, men hva er riktig aksjepris for DEG. Det mange forhold som bør avklares og som påvirker prissettingen før du skriver en avtaler om kjøp, vi nevner noen:
1. Hvilken metode er brukt ved verdivurderingen
2. Eierandel
3. Forretningsmodell
4. Utbytte politikk
5. Risiko 
6. Omsettelighet

Har du spørsmål?

Ta tidlige grep med å skille bedrift og privatøkonomi

Ofte blir bedriftsøkonomien og privatøkonomien vevd formye i sammen, det kan bli dyrt og få uheldige konsekvenser. 
Uansett selskapsform er det viktig å skille mellom bedrift og privatøkonomi. Blir økonomien blandet er det viktig å kjenne lover og regler og foreta en vurdering for å finne den beste løsningen. Vi anbefaler skriftlige avtaler
Det kan være:
1. Bankkonti
2. Privat garantier
3. Privat pantesikkerhet
4. Lån
5. Lønn/privatuttak
6. Bruk eller salg av private eiendeler
7. Private lokaler 

Tenker du å låne inn penger til aksjeselskap, vurder da mulige løsninger. Er det risiko for tap, vil ikke et innlån gi deg skattefordeler. Uansett skriv en låneavtale på beløpet. 

Har du spørsmål?

Å slurve med skattemeldingen kan være en stor tabbe

De fleste er pliktig til å levere skattemelding, men nå har det blitt så enkelt å levere skattemelding at en kan glemme at ansvaret for skattemeldingen og skatteplanleggingen hviler på den enkelte skatteyter. Det er mange vanlige og kjente inntekter og fradrag som trenger en gjennomgang og kontroll, men det er også andre saker som bør få en behandling

1. Aksjesparekonto
2. Sparing BSU
3. Pensjon (IPS)
4. Pensjon selvstendig næringsdrivende
5. Forskudd arv
6. Investeringer i oppstartbedrifter
7. Utleie
8. Pengegaver 

Har du spørsmål?

 

Bør en tenke på arv og generasjonskifte nå?

I dag er det ingen arveavgift, den ble fjernet fra og med 2014. Det som skaper usikkerhet omkring arveavgiften er politiske uttalelser og andre som mener den bør innføres på nytt. 
Dersom arv er nært forestående, bør en benytte seg av dagens lovverk. Det er gunstig.
  
Når et generasjonskifte skal gjennomføres vil det være mange vurderinger og loven gir større spillerom for fordeling av verdier enn mange er klar over.

Har du spørsmål?

Daglig leders plikter og rettigheter

Du må særlig være klar over de pliktene daglig leder har og de bestemmelsene som gjelder daglig leder i arbeidsmiljøloven.

Etter aksjeloven kan daglig leders arbeidsoppgaver deles inn i 4 hovedområder:
1. Daglig drift  
2. Strategi 
3.Organisering og organisasjonsutvikling
4. Tilrettelegge for styrearbeid, styrerapportering og delta på styremøter

Det har daglig leder plikt til å sørge for. Arbeidsmiljølovens bestemmelser gir daglig leder et svakere stillingsvern enn for de fleste ansatte.
Det betyr at dersom daglig leder svikter sine plikter etter aksjeloven, kan det gi grunnlag for oppsigelse.
En stilligsinstruks som utdyper disse pliktene etter aksjeloven vil være til god hjelp for daglig leder og styreleder, og samarbeidet mellom disse. Det vil kunne forebygge større problemer.

Har du spørsmål?

Du bør fortløpende vurdere din styreplass

Det er alltid hyggelig å bli spurt om å bli styremedlem, men det er mange grunner for å vurdere på forhånd om du skal takke ja eller nei til en styreplass. Det samme gjelder en fortløpende vurdering om du skal bli. 

1. Har jeg tid
2. Hva vil mitt verdibidrag være
3. Tro på forretningsmodellen
4. Styresammensetning
5. Nåsituasjonen på utfordringer
6. Kapital
7. Risiko

Det kom endringer i aksjeloven i 2019 og 2020. I 2019 kom det en lovendring i aksjeloven som gjelder selskaper uten daglig leder.
Fra og med 01.01.2019 har da hele styret ansvaret for den daglige ledelsen i selskapet.
Om du føler at styreplassen av ulike årsaker var krevende tidligere, blir det ikke mindre av denne lovendringen om selskapet ikke har daglig leder. Det samme gjelder risikoen. 

Har du spørsmål?

 

Bør en tenke på arv og generasjonskifte nå?

I dag er det ingen arveavgift, den ble fjernet fra og med 2014. Det som skaper usikkerhet omkring arveavgiften er politiske uttalelser og andre som mener den bør innføres på nytt. 
Dersom arv er nært forestående, bør en benytte seg av dagens lovverk. Det er gunstig.
  
Når et generasjonskifte skal gjennomføres vil det være mange vurderinger og loven gir større spillerom for fordeling av verdier enn mange er klar over.

Har du spørsmål?

Ønsker du å gjøre noe stort for barn og/eller barnebarn?

Jobb til barn og/eller barnebarn har en meget høy økonomiskverdi for barna.
De betaler ingen eller lite skatt, og kan starte oppbygging av pensjonen.

Har du spørsmål?

På vei til å kjøp aksjer i et eiendomsselskap

Da må du lage en oppstilling over eiendomsoppgjøret hvor de regnskapsmessige, skattemessige og virkelig verdi fremkommer. Dette kan ikke samlignes med et vanlig eiendomsoppgjør som meglere kan bistå med.

Har du spørsmål?

 

Hvor langt rekker kr. 30.000,- i AS kapital

Ta en vurdering på om minimumskapitalen er tilstrekkelig når du etablerer et aksjeselskap. Dersom selskapet skal dekke stiftelseomkostningene og gebyret til Brønnøysund registrene vil den frie egenkapitalen bli redusert.

Har du spørsmål?

 

Er gjeldsbelastningen blitt for stor

Pengeproblemer tar tid, energi og fokuset bli trukket bort forretningslivet og føre til nedsatt produktivitet.
Få raskt oversikt over status, slik at gode løsninger og tiltak kan gjennomføres. Start med følgende:

1. Privatøkonomisk oversikt på kort sikt
2. Privatøkonomisk oversikt ca 5 år
3. Bakgrunnen for situasjonen
4. Er markedsverdiene på eiendelene større enn gjelden (oversikt)
5. Finn en løsning
6. Gjennomfør tiltak

Har du spørsmål?

 


 
 
.